Icon of Ashuruk (50 pts)

Infernal Dwarves (v2021 beta 4)